Státní oblastní archiv v Praze - Státní okresní archiv Kolín

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského

Základní škola Kolín V, Mnichovická 62

 

Kolín 14.-15. listopadu 2019

 

Dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na plánovanou vědeckou konferenci s názvem

ŠKOLA, UČITEL, ŽÁK

a pracovním podtitulem

Proměny české školy ve 2. polovině 19. století,

kterou budou společně pořádat Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kolín, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Základní škola Kolín V, Mnichovická 62.

 

 

Konference ŠKOLA, UČITEL, ŽÁK je pořádána u příležitosti výročí sto padesáti let, které uplynuly od přijetí říšského zákona č. 62 ze 14. května 1869 o pravidlech vyučování na školách obecných. Konference bude zaměřena na dalekosáhlé důsledky přijetí tohoto zákona, s důrazem na sekularizaci a demokratizaci školství. Příspěvky by měly pokrývat období od konkordátu po rok 1918, s možnými přesahy před toto období. Konference bude sledovat vývoj českého školství v daném časovém rámci, přičemž se pokusí zasadit tento vývoj do širšího obrazu, vymezeného nejen hranicemi rakousko-uherské monarchie. Zvláštní zřetel bude věnován například vzdělávání učitelů, odbornému tisku, učitelskému spolkovému hnutí a veřejnému působení učitelů, budování sítě venkovských a městských škol, vývoji učebních metod a podobně.

 

Informace

 

Předběžný program konference

Praktické informace pro účastníky konference

Přihláška

 

Kontakt

e-mail: konferencekolin2019@seznam.cz